گزارش برآورد وپیش بینی اندازه بازار اپلیکیشن های موبایل درایران

نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۷ اسفند ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
768 بازدید
30,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این گزارش

گزارش برآورد وپیش بینی اندازه بازار اپلیکیشن های موبایل درایران

این گزارش در ۳ بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف ) گزارش تحلیلی برآورد وپیش بینی اندازه بازار اپلیکیشن های موبایل درایران (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳)

فهرست مندرجات
مقدمه :
۱-اپلیکیشن چیست؟
۲-اپلیکیشن (application) چیست و انواع اپلیکیشن کدامند
۲-۱- تعریف کلمه اپلیکیشن چیست؟
۲-۲- انواع عمومی اپلیکیشن ها
۲-۳- خرید اپلیکیشن یعنی چه؟
۲-۴- طراحی اپلیکیشن چیست؟
۲-۵ انواع اپلیکیشن ها از نظر فنی وساختاری
۲-۵-۱- انواع اپلیکیشن موبایل از  نظر فنی:
۲-۵-۲- انواع اپلیکیشن موبایل از  نظر کاربرد:
۲-۶- ویژگی های کلیدی یک اپلیکیشن موبایل خوب
۲-۷- گزارش وضعیت صنعت اپلیکیشن های موبایل در سال ۹۵
۲-۷-۱- درآمدزایی
۲-۷-۲- افزایش درآمد تولیدات با کیفیت
۲-۷-۳- افزایش درآمد تولیدات داخلی
۲-۷-۴ شبکه اینترنت کاربران
۲-۸- گزارش بازار جهانی  اپلیکیشن های تلفن همراه
۳-نقش گوشی های هوشمند در پرداخت های الکترونیک
۳-۱- آشنایی با مدل های کسب درآمد در اپلیکیشن ها
۴-بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف و فرصتها و تهدیدهای محیطی این کسب و کار (SWOT)
۵-اندازه بازار افزونه های موبایل در ایران
۵-۱-مقدمه
۵-۲- نگاهی به واقعیات جهانی
۵-۳- نگاهی به نمایه های آماری تلفن همراه در کشور
۵-۴- وضعیت افزونه های مورد استفاده در کشور
۵-۵- نگاهی به افزونه های ریالی وپولی نصب شده بر روی گوشی های هوشمند ایرانیان 
۵-۶- پیش بینی هزینه های شارژ وآپلود افزونه ها در ایران
۵-۷- بررسی وبرآورد تعداد اپلیکیشن های تولید شده در ایران
۵-۸- سهم موضوعی اپلیکیشن هادر ایران
۵-۹- اندازه بازار طراحی موضوعی اپلیکیشن ها درایران
۵-۱۰- اندازه بازار افزونه ها از تجارت الکترونیک
۵-۱۱- وضعیت اپلیکیشن های موجود در دنیا
۶-وضعیت اپلیکیشن های موجود در دنیا
۷-انواع سرمایه گذاری در استارتاپها
۸-اندازه بازار اپلیکیشن ها برای هراستان
۹-نتیجه گیری : مزایای داشتن اپلیکیشن موبایل
۱۰-منابع ومآخذ
فهرست جداول
جدول شماره ۱- مقایسه  امکانات و ساختار فنی ۳ نوع مختلف اپلیکیشن های موبایل
جدول شماره ۲- سهم وسایل الکترونیکی در تجارت الکترونیک
جدول شماره ۳-پیش بینی اندازه بازار تجارت الکترونیک در ایران
جدول شماره۴- پیش بینی سهم تجهیزات الکترونیک در پرداخت های الکترونیک کشور
جدول شماره ۵- سهم ریالی تجهیزات الکترونیک در پرداخت های الکترونیک
جدول شماره ۶- تعداد دارندگان ۲تا۳ وبیش از۳ سیم کارت در کشور در سنوات مورد بررسی
جدول شماره ۸- پیش بینی هزینه های آپلود وشارژ افزونه ها در ایران در سنوات مورد بررسی
جدول شماره ۹- اندازه بازار دانلود وشارژ افزونه های موبایل پولی در ایران در سنوات مورد بررسی
جدول شماره ۱۰- پیش بینی هزینه ی طراحی هر اپلیکیشن در ایران در سنوات مورد بررسی
جدول شماره ۱۱- پیش بینی کل اندازه بازار هزینه طراحی اپلیکیشن های موبایل در ایران
جدول شماره ۱۲- سهم موضوعی اپلیکیشن هادر ایران در سنوات مورد بررسی
جدول شماره ۱۳- وضعیت اپلیکیشن های موجود در دنیا
جدول شماره ۱۴-پیش بینی اندازه بازار ساخت اپلیکیشن در سال ۱۳۹۷ در استان های کشور
جدول شماره ۱۵- پیش بینی سهم هریک از استان های کشور از تجارت الکترونیک
فهرست نمودارها :
نمودار شماره ۱- آمار بازدید اپلیکیشن ها در ایران
نمودار شماره ۲- تعداد خرید ودفعات خرید
نمودار شماره ۳- تعداد اپلیکیشن های منتشر شده در ایران
نمودار شماره ۴- آمار انتشار اپلیکیشن های بازی وبرنامه ی ایرانی
نمودار شماره ۵- درآمد توسعه دهندگان  اپلیکیشن های ایرانی به تفکیک مدل درآمدی
نمودارشماره ۶- ترکیب خریداران سال ۹۵ اپلیکیشن های ایرانی
نمودار شماره ۷- تعداد تراکنش مالی اپلیکیشن های ایرانی در سال ۹۵
نمودار شماره ۸- تعداد حساب های کاربری در سال ۱۳۹۵
نمودار شماره ۹- تعداد حساب کاربری جدید
نمودار شماره ۱۰- توزیع درآمدهای هرسال اپلیکیشن ها درایران
نمودارشماره ۱۱- شاخص نسبی درآمد توسعه دهندگان اپلیکیشن های ایرانی در سال ۹۵
نمودار شماره ۱۲- تعداد خریدارجدیداپلیکیشن های ایرانی
نمودار شماره ۱۳- درصد دسترسی کاربران به شبکه
نمودار شماره ۱۴- حجم دانلوداز هرشبکه در ایران
نمودار شماره ۱۵- درصد خطادر دانلودکاربران ازهرشبکه
نمودار شماره ۱۶- پرطرفدارترین اپلیکیشن های ایرانی
نمودار شماره ۱۷- سهم دستگاه ها در تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۷
نمودار شماره۱۸- سهم دستگاه در تجارت الکترونیک در ایران
نمودار شماره ۱۹- سهم دستگاه های الکترونیک در پرداخت های الکترونیک کشور
نمودار شماره ۲۰– ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور
نمودار شماره ۲۱- تعداد دارندگان یک سیم کارت
نمودار شماره ۲۲- درصد دارندگان ۲ و۳ سیم کارت
نمودار شماره ۲۳- تعداد سیم کارت های فعال در کشور در سنوات مورد بررسی
نمودار شماره ۲۴- سهم تلفن های هوشمند در کشور در سنوات مورد بررسی
نمودار شماره ۲۵- تعداد تلفن های هوشمند در سنوات مورد بررسی
نمودار شماره ۲۶- پیش بینی تعداد افزونه های مورد استفاده در کشور در سنوات مورد بررسی
نمودار شماره ۲۷- پیش بینی سهم افزونه های ایرانی بر روی گوشی های هوشمندایرانیان در سنوات مورد بررسی
نمودار شماره ۲۸- پیش بینی تعداد افزونه های ایرانی نصب شده برروی گوشی های هوشمند ایرانیان در سنوات مورد بررسی
نمودار شماره۲۹- پیش بینی سهم افزونه های ایرانی نصب شده برروی گوشی های هوشمند ایرانیان در سنوات مورد بررسی
نمودار شماره ۳۰- پیش بینی سهم افزونه های رایگان برای دانلود در بین افزونه های گوشی های هوشمند ایرانیان
نمودار شماره ۳۱- سهم افزونه های ریالی برای دانلود در ایران در سنوات مورد بررسی
نمودار شماره ۳۲- پیش بینی تعداد اپلیکیشن های تولید شده در کشور
نمودار شماره ۳۳- سهم موضوعی اپلیکیشن ها در سال ۱۳۹۷ در ایران
نمودار شماره ۳۴- سهم موضوعی اپلیکیشن ها در سال ۱۴۰۳ در ایران
نمودار شماره ۳۵- اندازه بازار طراحی موضوعی اپلیکیشن ها در ایران درسال ۱۳۹۷
نمودار شماره ۳۶- اندازه بازار طراحی موضوعی اپلیکیشن ها در ایران درسال ۱۴۰۳
نمودار شماره ۳۷ – اندازه بازار تراکنش های ناشی از اپلیکیشن ها در سال ۱۳۹۷ از تجارت الکترونیک
نمودار شماره ۳۸- اندازه بازار تراکنش های ناشی از اپلیکیشن ها در سال ۱۴۰۳ از تجارت الکترونیک
نمودار شماره ۳۹- سهم هریک از اپلیکیشن ها در app store در اکتبر۲۰۱۷
نمودار شماره ۴۰- تعداد اپ های موجود در app store  تا مارس ۲۰۱۷
نمودار شماره ۴۱- معرفی موضوع اپ های بالای ۵۰۰۰۰ بار دانلود در دنیا
نمودار شماره ۴۲- رتبه میانگین استفاده از اپ ها در دنیا
نمودار شماره ۴۳- مقایسه استفاده از اپ ها در ایران وجهان
نمودار شماره ۴۴- سهم منابع مختلف در تامین مالی استارت اپ ها در ایران

ب ) محاسبات و آمار و ارقام مربوط به برآورد وپیش بینی اندازه بازار اپلیکیشن های موبایل درایران (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳)فایل اکسل

 • سهم وسایل الکترونیک ازحجم EC
 • اندازه بازار تجارت الکترونیک
 • ضریب نفوذ تلفن همراه
 • اندازه بازار تجارت الکترونیک
 • اندازه بازار تجارت الکترونیک
 • اندازه بازار افزونه ها
 • اندازه بازارافزونه ها ازEC (2)
 • سهم موضوعی افزونه ها
 • اندازه بازار انواع افزونه ها
 • اندازه بازارافزونه ها ازEC
 • سهم دسته بندی اصلی افزونه ها

ج) فایل پاورپوینت گزارش برآورد وپیش بینی اندازه بازار اپلیکیشن های موبایل درایران (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳)

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *