گزارش طرح کسب وکار ایجاد پارک آبی ، مرکز اقامتی ، و هتل/متل در شهر شهریار

نوع فایل
حجم فایل
نویسنده
تاریخ انتشار
۴ اسفند ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
709 بازدید
30,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این گزارش

گزارش طرح کسب وکار ایجاد پارک آبی ، مرکز اقامتی ، و هتل/متل در شهر شهریار

این گزارش در سه بخش و جمعا در ۱۲ فایل ( ۳ فایل pdrو ۹ فایل excel) تهیه و تدوین شده است که مندرجات آن به شرح زیر می باشد :

۱) گزارش طرح کسب و کار احداث و راه اندازی هتل + متل در شهریار(باغستان)

 • ۱-۱-‘گزارش تحلیلی طرح کسب و کار احداث و راه اندازی هتل + متل در شهریار ( باغستان ) در یک فایل pdf

فهرست مندرجات گزارش :

۱-معرفی محصول / طرح / ایده

۱-۱ توصیف و مشخصات فنی کلی محصول

۱-۲ خدمات مورد بررسی در این گزارش

۱-۳ کاربردهای خاص ومصارف عمومی

۲- توصیف و تشریح کسب وکار

۲-۱-آیا این کسب وکار نوپا است یا دارای سابقه قبلی تولید وتوسعه می باشد

۲-۲-سودآوری کسب وکار (همراه با محاسبات ریاضی لازم)

۲-۳-فرصت ها و تهدیدات موجود در مسیر پیشرفت کسب وکار

۲-۴-راه حل های پیشنهادی برای رفع تهدیدات

۳-بازار داخلی

۳-۱-مصرف کنندگان اصلی و مشتریان (عام وخاص) این محصول کدامند؟

۳-۲-اندازه بازار

۳-۳-در حال حاضر نیاز بازار چگونه تامین می شود؟

۳-۴-ارزیابی روند بازار/ بازارهای هدف

۳-۵-نقشه راه درآمد پیشنهادی برای کارفرما در شهریار

۳-۶-پیش بینی قیمت فروش محصول تولید داخلی (همراه با روش قیمت گذاری )

۴-ظرفیت های داخلی

۴-۱-بررسی ظرفیت های داخلی

۴-۲-مراحل اجرای پروژه

۴-۳-تحلیل وضعیت رقبا

۵-اطلاعات سرمایه گذاری طرح احداث مرکز تفریحی در شهریار

۵-۱-هزینه تهیه زمین

۵-۲-هزینه احداث ساختمان ( بازی ها/ ادارات و تاسیسات)

۵-۳-هزینه ایجاد تاسیسات عمومی

۵-۴-هزینه تامین تجهیزات

۵-۵-برآورد سرمایه ثابت مورد نیاز طرح

۵-۶- پیش بینی هزینه های قبل از بهره برداری

۵-۷-جمع کل سرمایه گذاری ثابت

۶-ارزیابی ریسک پروژه

۶-۱-نگاهی به فرصت ها و تهدیدهای این پروژه

۶-۲-ریسک های فنی سرمایه گذاری

۷-تحلیل اقتصادی و جمع بندی

۷-۱-هزینه حقوق و دستمزدکارکنان (تولیدی- اداری)

۷-۲-هزینه خرید اقلام یدکی

۷-۳-هزینه تاسیسات (اقلام مصرفی واستهلاک)

۷-۴-هزینه تولید سالیانه

۷-۵-سرمایه در گردش لازم

۷-۶-سرمایه کل طرح (ثابت+جاری)

۸-محاسبات گردش نقدینگی(برای دوسال)

۸-۱-جدول سود وزیان

۸-۲-ترازنامه

۸-۳-قیمت تمام شده محصول

۸-۴-قیمت فروش واحد محصول/میزان فروش سالیانه

۸-۵-تعیین نقطه سربه سر ونرخ بازدهی سرمایه

۸-۶-دوره بازگشت واستهلاک سرمایه

۸-۷-سود(زیان) ویژه

۸-۸-ارزش افزوده(خالص وناخالص)

۹- مراحل پیشنهادی برای اجرای پروژه

۹-۱- مراحل پیشنهادی برای اجرای این پروژه را می توان در جدول زیر نشان داد

۹-۲- خلاصه طرح

۹-۳- پیش بینی مصرف سالیانه انرژی

۹-۴- هزینه تسهیلات

۹-۵- شاخص های نهایی مالی طرح

۱۰- سایر پیشنهادات

۱۱-منابع و مآخذ

 • ۲-۱- محاسبات و آمار و ارقام مربوط به گزارش طرح کسب و کار احداث و راه اندازی هتل + متل در شهریار ( باغستان ) در سه فایل excel
 1. امکان سنجی هتل در شهریار
 2. اندازه بازار مراکز تفریحی در ایران- هتل شهریار
 3. محاسبات شاخص های سودوزیان هتل- شهریار

۲) گزارش طرح کسب وکار ایجاد مرکز تفریحی در شهریار(باغستان)

 • ۱-۲- گزارش تحلیلی طرح کسب و کار مرکز تفریحی در شهریار ( باغستان ) در یک فایل pdf

فهرست مندرجات گزارش

۱-معرفی محصول / طرح / ایده

۱-۱-توصیف و مشخصات فنی کلی پروژه

۱-۲- خدمات موردبررسی در این گزارش

۱-۳-کاربردهای خاص ومصارف عمومی

۲-توصیف و تشریح کسب وکار

۲-۱- نگاهی به اندازه بازار وتقاضای این کسب وکار در ایران

۲-۲-سودآوری کسب وکار

۲-۳-فرصت ها و تهدیدات موجود در مسیر پیشرفت کسب وکار

۲-۴-راه حل های پیشنهادی برای رفع تهدیدات

۳-بازار فروش داخلی

۳-۱- مشتریان (عام وخاص) این خدمات کدامند

۳-۲-اندازه بازار

۳-۳-در حال حاضرنیاز بازار چگونه تامین می شود

۳-۴-ارزیابی روندبازار/بازارهای هدف

۳-۵-نقشه راه فروش پیشنهادی برای کارفرما در شهریار

۳-۶- پیش بینی درآمد (همراه با روش قیمت گذاری ) برای مراکز تفریحی

۴-ظرفیت های داخلی

۴-۱-بررسی ظرفیت داخلی

۴-۳-مراحل اجرای پروژه

۴-۴-تحلیل وضعیت رقبا

۵- اطلاعات سرمایه گذاری طرح احداث مرکز تفریحی در شهریار

۵-۱-هزینه تهیه زمین

۵-۲-هزینه احداث ساختمان (بازی ها/اداری و تاسیسات)

۵-۳-هزینه ایجاد تاسیسات عمومی

۵-۴-هزینه تامین تجهیزات (تفریحی- کنترل کیفی)

۵-۵-برآورد سرمایه ثابت مورد نیاز طرح

۶-ارزیابی ریسک پروژه

۶-۱-نگاهی به فرصت ها و تهدیدات این پروژه

۶-۲-ریسک های فنی سرمایه گذاری

۷-تحلیل اقتصادی و جمع بندی

۷-۱-هزینه حقوق و دستمزدکارکنان

۷-۲-هزینه خرید اقلام یدکی

۷-۳-هزینه تاسیسات (اقلام مصرفی واستهلاک)

۷-۴-هزینه های سالیانه

۷-۵-سرمایه در گردش مورد نیاز

۷-۶-سرمایه کل طرح (ثابت+جاری)

۸-محاسبات گردش نقدینگی(برای دوسال)

۸-۱-جدول سود وزیان

۸-۲-ترازنامه آزمایشی

۸-۳-قیمت تمام شده

۸-۴-پیش بینی میزان درآمد سالیانه

۸-۵-تعیین نقطه سربه سر ونرخ بازدهی سرمایه

۸-۶-دوره بازگشت واستهلاک سرمایه

۸-۶-۱- نحوه محاسبه دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)

۸-۷-گردش نقدینگی پروژه

۸-۸-ارزش افزوده(خالص وناخالص)

۹- مراحل پیشنهادی برای اجرای پروژه

۹-۱- خلاصه طرح

۱۰- پیش بینی مصرف سالیانه انرژی

۱۰-۱- هزینه تسهیلات

۱۰-۲- شاخص های نهایی مالی طرح

۱۱- سایر پیشنهادات و ملاحظات

۱۲-منابع ومآخذ

فهرست جداول :

جدول شماره۱- حوزه خدمات مورد بررسی براساس جغرافیای تعیین شده توسط کارفرما

جدول شماره ۲- اندازه بازار استفاده از خدمات تفریحی واقامتی در مشهدمقدس

جدول شماره ۳- اندازه بازار استفاده از خدمات تفریحی واقامتی در شهریار

جدول شماره ۴- اندازه بازار استفاده از خدمات تفریحی واقامتی دررامسر

جدول شماره ۵- محاسبات شاخص های سودآوری طرح  ایجاد مرکز تفریحی در شهریار- براساس ۲۰% قیمت تمام شده

جدول شماره ۶.- محاسبات شاخص های سودآوری طرح ایجادمرکز تفریحی در شهریار- براساس ۳۰% قیمت تمام شده

جدول شماره ۷- محاسبات شاخص های سودآوری طرح ایجاد پارک آبی در شهریار-براساس ۴۰% قیمت تمام شده

جدول شماره ۸- محاسبات شاخص های سودآوری طرح ایجاد پارک آبی در شهریار-براساس ۵۰% قیمت تمام شده

جدول شماره ۹- راه حل های مواجهه با تهدیدهای موجود در این کسب وکار

جدول شماره ۱۰- سهم استفاده از مراکز تفریحی واقامتی در کل ایران

جدول شماره ۱۱- سهم استفاده از مراکز تفریحی واقامتی در مشهد مقدس

جدول شماره ۱۲- سهم استفاده از مراکز تفریحی واقامتی در رامسر

جدول شماره ۱۳- سهم استفاده از مراکز تفریحی واقامتی در شهریار

جدول شماره ۱۴- اندازه بازار مراکز تفریحی واقامتی در کل ایران

جدول شماره ۱۵- اندازه بازار مراکز تفریحی واقامتی در مشهد مقدس

جدول شماره ۱۶- اندازه بازار مراکز تفریحی واقامتی در رامسر

جدول شماره ۱۷- اندازه بازار مراکز تفریحی واقامتی در شهریار

جدول شماره ۱۸- هرم سنی جمعیت ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۱۹- اندازه بازارخدمات تفریحی واقامتی براساس هرم سنی وجنسی مردم ایران

جدول شماره ۲۰- مبنای هدفگذاری فروش برای کارفرما در پروژه های مورد نظر

جدول شماره ۲۱- هدفگذاری فروش برای پارک آبی

جدول شماره ۲۲- هدف گذاری درآمد برای مرکز تفریحی در شهریار

جدول شماره ۲۳- پیش بینی قیمت تمام شده مرکز تفریحی

جدول شماره ۲۴- ساختار هزینه ای ( تقاضای ) مردم در شهریار

جدول شماره ۲۵- مراحل اجرای پروژه

جدول شماره ۲۶- پیش بینی قیمت زمین

جدول شماره ۲۷- هزینه های احداث ساختمان

جدول شماره ۲۸- پیش بینی هزینه تاسیسات

جدول شماره۲۹- هزینه های خرید تجهیزات

جدول شماره ۳۰- پیش بینی هزینه تجهیزات آزمایشگاهی

جدول شماره ۳۱- هزینه لوازم اداری وخدماتی

جدول شماره ۳۲- هزینه های حق انشعاب

جدول شماره ۳۳- هزینه های قبل از بهره برداری

جدول شماره ۳۴- جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جدول شماره ۳۵- اعم ریسک های پروژه وراه حل های پیشنهادی آن

جدول شماره ۳۶- تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

جدول شماره ۳۷- هزینه های خرید اقلام یدکی

جدول شماره ۳۸- هزینه اقلام مصرفی

جدول شماره ۳۹- هزینه استهلاک

جدول شماره ۴۰- هزینه سالیانه طرح

جدول شماره ۴۱- سرمایه در گردش

جدول ۴۲- هزینه های سرمایه گذاری کل

جدول شماره ۴۳- محاسبات سود وزیان

جدول شماره ۴۴- ترازنامه آزمایشی پروژه

جدول شماره ۴۵- قیمت تمام شده

جدول شماره ۴۶- پیش بینی درآمد

جدول شماره ۴۷- شاخص های محاسبه نقطه سر به سر

جدول شماره ۴۸- شاخص های نقطه سربه سربا ۲۰% سود

جدول شماره ۴۹- شاخص های نقطه سربه سربا ۳۰% سود

جدول شماره ۵۰- شاخص های نقطه سربه سربا ۴۰% سود

جدول شماره ۵۱- شاخص های نقطه سربه سربا ۵۰% سود

جدول شماره ۵۲- محاسبه نرخ بازگشت سرمایه متحرک- با ۲۰% سود

جدول شماره ۵۳- محاسبه نرخ بازگشت سرمایه متحرک- با ۳۰% سود

جدول شماره ۵۴- محاسبه نرخ بازگشت سرمایه متحرک- با ۴۰% سود

جدول شماره ۵۵- محاسبه نرخ بازگشت سرمایه متحرک- با ۵۰% سود

جدول شماره ۵۶- گردش نقدینگی پروژه برای سه سال متوالی

جدول شماره ۵۷- محاسبه ارزش افزوده با ۲۰% سود

جدول شماره ۵۸- محاسبه ارزش افزوده با ۳۰% سود

جدول شماره ۵۹- محاسبه ارزش افزوده با ۴۰% سود

جدول شماره ۶۰- محاسبه ارزش افزوده با ۵۰% سود

جدول شماره ۶۱- مراحل  پیشنهادی برای اجرای پروژه

جدول شماره ۶۲- خلاصه طرح

جدول شماره ۶۳- هزینه های مصرف سالیانه انرژی

جدول شماره ۶۴ هزینه تسهیلات

جدول شماره ۶۵- شاخص های نهایی طرح

فهرست نمودارها :

نمودار شماره ۱- اندازه بازار ریالی برای استفاده از اماکن تفریحی واقامتی

نمودار شماره ۲- فهرست فرصت های موجود در کسب وکارمراکز تفریحی

نمودار شماره ۳- فهرست تهدیدهای موجود در این کسب وکار

نمودار شماره ۴- سهم مراکز تفریحی واقامتی در ایران در سال ۱۳۹۶

نمودار شماره ۵- سهم مراکز تفریحی واقامتی در مشهد در سال ۱۳۹۶

نمودارشماره ۶- سهم مراکز تفریحی واقامتی در شهریار در سال ۱۳۹۶

نمودار شماره ۷- سهم مراکزتفریحی واقامتی  رامسر در سال ۱۳۹۶

نمودارشماره ۸- سهم عوامل هزینه ای موثر بر قیمت تمام شده

نمودار شماره ۹- فرصت های پروژه

نمودار شماره ۱۰تهدیدهای پروژه

نمودار شماره۱۱- اعم ریسک های پروژه

نمودار شماره ۱۲- سهم اقلام هزینه ای در قیمت تمام شده

 • ۲-۲- محاسبات و آمار و ارقام مربوط به گزارش طرح کسب و کار مرکز تفریحی در شهریار ( باغستان ) در سه فایل excel :
 1. امکان سنجی مراکز تفریحی شهریار
 2. اندازه بازار مراکز تفریحی در ایران- شهریار
 3. محاسبات شاخص های سودوزیان مرکز تفریحی شهریار

۳) گزارش طرح کسب وکار ایجاد پارک آبی در شهریار(باغستان)

 • ۱-۳-گزارش تحلیلی طرح کسب و کار ایجاد پارک آبی در شهریار ( باغستان ) یک فایل pdf

فهرست مندرجات گزارش

۱-معرفی محصول / طرح / ایده

۱-۱-توصیف و مشخصات فنی کلی محصول

۱-۲خدمات مورد بررسی در این گزارش

۱-۳- کاربردهای خاص و مصارف عمومی

۲-توصیف و تشریح کسب وکار

۲-۱-نگاهی به اندازه بازار و تقاضای این کسب و کار در ایران

۲-۲-سودآوری کسب وکار

۲-۳-فرصت ها و تهدیدات موجود در مسیر پیشرفت کسب وکار

۲-۴-راه حل های پیشنهادی برای رفع تهدیدات

۳-بازار فروش داخلی

۳-۱- مشتریان (عام وخاص) این خدمات کدامند

۳-۲-اندازه بازار

۳-۲-۱-اندازه بازار استفاده از امکانات مراکز تفریحی و اقامتی در ایران

۳-۳-در حال حاضر نیاز بازار چگونه تامین می شود

۳-۴-ارزیابی روند بازار/بازارهای هدف

۳-۵-نقشه راه درآمد پیشنهادی برای کارفرما در شهریار

۳-۶-پیش بینی درآمد (همراه با روش قیمت گذاری )

۴-ظرفیت های داخلی

۴-۱-بررسی ظرفیت داخلی

۴-۲- مراحل اجرای پروژه

۴-۳-تحلیل وضعیت رقبا(از حیث توانایی های فنی و اقتصادی )

۵- اطلاعات سرمایه گذاری طرح احداث پارک آبی در شهریار

۵-۱- هزینه تهیه زمین

۵-۲- هزینه احداث ساختمان (بازی ها/اداری و تاسیسات)

۵-۳- هزینه ایجاد تاسیسات عمومی

۵-۴- هزینه تامین تجهیزات (تفریحی- کنترل کیفی)

۵-۵- برآورد سرمایه ثابت مورد نیاز طرح

۶- ارزیابی ریسک پروژه

۶-۱- فرصت ها ، تهدیدات وچالش های احتمالی فراروی این کسب وکار

۶-۲- ریسک های فنی سرمایه گذاری (از دست رفتن بازار- افت قیمت محصول- تغییر سلیقه)

۷- تحلیل اقتصادی وجمع بندی

۷-۱- هزینه حقوق ودستمزدکارکنان

۷-۲- هزینه خرید اقلام یدکی

۷-۳- هزینه تاسیسات ( اقلام مصرفی و استهلاک)

۷-۴- هزینه های سالیانه

۷-۵- سرمایه در گردش مورد نیاز

۷-۶- سرمایه کل طرح (ثابت+جاری)

۸–محاسبات گردش نقدینگی(برای دوسال)

۸-۱- جدول سود وزیان

۸-۲-ترازنامه آزمایشی

۸-۳-قیمت تمام شده

۸-۴- پیش بینی میزان درآمد سالیانه

۸-۵- تعیین نقطه سربه سر ونرخ بازدهی سرمایه

۸-۶- دوره بازگشت و استهلاک سرمایه

۸-۶-۱– نحوه محاسبه دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)

۸-۷- گردش نقدینگی پروژه

۸-۸- ارزش افزوده(خالص وناخالص)

۹- مراحل پیشنهادی برای اجرای پروژه

۹-۱-مراحل پیشنهادی برای اجرای این پروژه را می توان در جدول زیر نشان داد

۹-۲-خلاصه طرح

۱۰-پیش بینی مصرف سالیانه انرژی

۱۰-۱-هزینه تسهیلات

۱۰-۲-شاخص های نهایی مالی طرح

۱۱- سایر پیشنهادات

۱۲-منابع ومآخذ

۱۲-۱-فارسی

۱۲-۲-انگلیسی

فهرست جداول :

جدول شماره۱- حوزه خدمات مورد بررسی براساس جغرافیای تعیین شده توسط کارفرما

جدول شماره ۲- اندازه بازار استفاده از خدمات تفریحی واقامتی در ایران

جدول شماره ۳- اندازه بازار استفاده از خدمات تفریحی واقامتی در مشهدمقدس

جدول شماره ۴- اندازه بازار استفاده از خدمات تفریحی واقامتی در شهریار

جدول شماره ۵- اندازه بازار استفاده از خدمات تفریحی واقامتی دررامسر

جدول شماره ۶- محاسبات شاخص های سودآوری طرح  ایجاد مراکز تفریحی در شهریار- براساس قیمت تمام شده

جدول شماره ۷.- محاسبات شاخص های سودآوری طرح ایجاد هتل ومتل در شهریار-براساس برآورد فروش وضریب اشغال تخت

جدول شماره ۸- محاسبات شاخص های سودآوری طرح ایجاد پارک آبی در شهریار-براساس قیمت شده

جدول شماره ۹- راه حل های مواجهه با تهدیدهای موجود در این کسب وکار

جدول شماره ۱۰- سهم استفاده از مراکز تفریحی واقامتی در کل ایران

جدول شماره ۱۱- سهم استفاده از مراکز تفریحی واقامتی در مشهد مقدس

جدول شماره ۱۲- سهم استفاده از مراکز تفریحی واقامتی در رامسر

جدول شماره ۱۳- سهم استفاده از مراکز تفریحی واقامتی در شهریار

جدول شماره ۱۴- اندازه بازار مراکز تفریحی واقامتی در کل ایران

جدول شماره۱۵- اندازه بازار مراکز تفریحی واقامتی در مشهد مقدس

جدول شماره ۱۶- اندازه بازار مراکز تفریحی واقامتی در رامسر

جدول شماره ۱۷- اندازه بازار مراکز تفریحی واقامتی در شهریار

جدول شماره ۱۸- هرم سنی جمعیت ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۱۹- اندازه بازارخدمات تفریحی واقامتی براساس هرم سنی وجنسی مردم ایران

جدول شماره ۲۰- مبنای هدفگذاری فروش برای کارفرما در پروژه های مورد نظر

جدول شماره ۲۱- هدفگذاری فروش برای پارک آبی

جدول شماره ۲۲- هدف گذاری درآمد برای مرکز تفریحی

جدول شماره ۲۳- هدفگذاری درآمد برای  هتل

جدول شماره ۲۴- پیش بینی قیمت تمام شده پارک آبی

جدول شماره ۲۵: قیمت تمام شده  برای ایجاد مرکز تفریحی

جدول شماره۲۶- قیمت تمام شده برای هتل

جدول شماره ۲۷- ساختار هزینه ای ( تقاضای ) مردم در شهریار

جدول شماره ۲۸- مراحل اجرای پروژه

جدول شماره ۲۹- پیش بینی قیمت زمین

جدول شماره ۳۰- هزینه های احداث ساختمان

جدول شماره ۳۱- پیش بینی هزینه تاسیسات

جدول شماره۳۲- هزینه های خرید تجهیزات

جدول شماره ۳۳- پیش بینی هزینه تجهیزات آزمایشگاهی

جدول شماره ۳۴- هزینه لوازم اداری وخدماتی

جدول شماره ۳۵- هزینه های حق انشعاب

جدول شماره ۳۶- هزینه های قبل از بهره برداری

جدول شماره ۳۷- جمع کل سرمایه گذاری ثابت

جدول شماره ۳۸- اعم ریسک های پروژه وراه حل های پیشنهادی آن

جدول شماره ۳۹- تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

جدول شماره ۴۰- پیش بینی وبرآورد هزینه های نیروی انسانی پروژه

جدول شماره ۴۱- هزینه های خرید اقلام یدکی

جدول شماره ۴۲- هزینه اقلام مصرفی

جدول شماره ۴۳- هزینه استهلاک

جدول شماره ۴۴- هزینه سالیانه طرح

جدول شماره ۴۵- سرمایه در گردش

جدول ۴۶- هزینه های سرمایه گذاری کل

جدول شماره ۴۷- محاسبات سود وزیان

جدول شماره ۴۸- ترازنامه آزمایشی پروژه

جدول شماره ۴۹- پیش بینی درآمد

جدول شماره ۵۰- شاخص های محاسبه نقطه سر به سر

جدول شماره ۵۱- شاخص های نقطه سربه سربا ۲۰% سود

جدول شماره ۵۲- شاخص های نقطه سربه سربا ۳۰% سود

جدول شماره ۵۳- شاخص های نقطه سربه سربا ۴۰% سود

جدول شماره ۵۴- شاخص های نقطه سربه سربا ۵۰% سود

جدول شماره ۵۵- محاسبه نرخ بازگشت سرمایه متحرک- با ۲۰% سود

جدول شماره ۵۶- محاسبه نرخ بازگشت سرمایه متحرک- با ۳۰% سود

جدول شماره ۵۷- محاسبه نرخ بازگشت سرمایه متحرک- با ۴۰% سود

جدول شماره ۵۸- محاسبه نرخ بازگشت سرمایه متحرک- با ۵۰% سود

جدول شماره ۵۹- گردش نقدینگی پروژه برای سه سال متوالی

جدول شماره ۶۰- محاسبه ارزش افزوده با ۲۰% سود

جدول شماره ۶۱- محاسبه ارزش افزوده با ۳۰% سود

جدول شماره ۶۲- محاسبه ارزش افزوده با ۴۰% سود

جدول شماره ۶۳- محاسبه ارزش افزوده با ۵۰% سود

جدول شماره ۶۴- مراحل  پیشنهادی برای اجرای پروژه

جدول شماره ۶۵- خلاصه طرح

جدول شماره ۶۶- هزینه های مصرف سالیانه انرژی

جدول شماره ۶۷- هزینه تسهیلات

جدول شماره ۶۸- شاخص های نهایی طرح

فهرست نمودارها :

نمودار شماره ۱- اندازه بازار ریالی برای استفاده از اماکن تفریحی واقامتی

نمودار شماره ۲- فهرست فرصت های موجود در کسب وکارمراکز تفریحی

نمودار شماره ۳- فهرست تهدیدهای موجود در این کسب وکار

نمودار شماره ۴- سهم مراکز تفریحی واقامتی در ایران در سال ۱۳۹۶

نمودار شماره ۵- سهم مراکز تفریحی واقامتی در مشهد در سال ۱۳۹۶

نمودارشماره ۶- سهم مراکز تفریحی واقامتی در شهریار در سال ۱۳۹۶

نمودار شماره ۷- سهم مراکزتفریحی واقامتی  رامسر در سال ۱۳۹۶

نمودارشماره ۸- سهم عوامل هزینه ای موثر بر قیمت تمام شده

نمودار شماره ۹- سهم اقلام هزینه ای در قیمت تمام شده مرکز تفریحی

نمودار شماره ۱۰- سهم هزینه های مربوط به قیمت تمام شده در ایجاد هتل

نمودارشماره ۱۱- عناوین فرصت های این پروژه

نمودارشماره ۱۲- عناوین تهدیدهای پروژه

نمودار شماره۱۳- اعم ریسک های پروژه

 • ۲-۳-محاسبات و آمار و ارقام مربوط به گزارش طرح کسب و کار ایجاد پارک آبی در شهریار ( باغستان ) در سه فایل excel
 1. امکان سنجی پارک آبی
 2. اندازه بازار اقامتی وسیاحتی در ایران-پارک آبی
 3. محاسبات شاخص های سودوزیان پارک آبی

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *