نمونه آمار و اطلاعات

1- زمان بندی فعالیت های روزانه یک متفکر استراتژیک
2- نتیجه گیری فضای مجازی، آوردگاه جدید سازمان ها
3- آماری جالب، از منابع مورد استفاده در تدوین استراتژی ها
4- رویکردهای مهم تفکر استراتژیک
5- رهبری سازمانی، مهم ترین دلیل استارتژیک موفقیت سازمان ها
6- الگوی فکری استراتژیست ها
7- انتظارات از برند
8- نتیجه گیری استفاده از استراتژی های الکترونیکی، مزیت سازمان های استراتژی محور
9- سه شغل مهم سازمانی، بر اساس رویکرد تفکر استارتژیک
10- چرا سازمان های ایرانی شکست خورده و افول می کنند
11- نگاهی به ساختار فکری یک متفکر استراتژیک
12- عشق و دوست داشتن، محور همه حرکت های استراتژیک
13- ایجاد قابلیت شبکه سازی، الزام مهم تفکر استراتژیک
14- رویکردها و طرز تلقی ها، مهم ترین قدرت استراتژیست ها
15- مهم ترین شایستگی استراتژیک سازمان شما چیست؟
16- مهم ترین ویژگی های استراتژیست هل در 5 سال آینده
17- برخی از مسائل سازمان های ایرانی در اجرای استراتژی ها
18- ارزش سازمانی مورد نیاز در تفکر استراتژیک
19- شش شایستگی گم شده در بین استراتژیست ها
20- درک چالش های جهانی، مهم ترین شایستگی استراتژیست ها
21- عناصر اصلی شکل دهنده روندها در آینده کسب و کار
22- سهم بخش های مختلف اقتصادی از اشتغال جوامع در سال های آینده
23- بیوتکنولوژی، کسب و کار جذاب آینده
24- مهم ترین چالش ها در مقابل موفقیت سازمان ها - علایم سازمان های رو به افول
25- مهم ترین چالش ها در مقابل موفقیت سازمان ها - چالش های اساسی
26- مهم ترین چالش ها در مقابل موفقیت سازمان ها - اجرای استراتژی ها
27- مهمترین چالش ها در مقابل موفقیت سازمان ها - نیات استراتژیک
28- مهم ترین چالش ها در مقابل موفقیت سازمان ها - توجه به سه عامل موفقیت سازمانی
29- مهم ترین چالش ها در مقابل موفقیت سازمان ها - ایجاد و پایه گذاری سازمان های سریع
30- مهم ترین چالش ها در مقابل موفقیت سازمان ها - اسجاد شرکتی با رشد سریع
31- آماری جالب از موارد کاربرد و استفاده سازمان ها از فضای مجازی
32- هر ایرانی در سال چند کیلو غذا و نوشیدنی مصرف می کند
33- نگاهی به وضعیت کسب و کار زنان در ایران و جهان
34- مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چیپس میوه
35- طرح کسب و کار : واردات سلوار اسپینگ
36- بررسی بازار ماشین های اتوماتیک

طراحی توسط : رامتین بارنجی

کاربران با اخلاق، بهترین پشتوانه برای حفظ امانتداری یک رسانه اند. استفاده از عکسها و مطالب، با ذکر نام مولف و عنوان پایگاه بلا مانع است

Copyright © 2008-2014 businessmonitor.ir . All rights reserved.