نحوه جمع آوری اطلاعات

امروزه برخورداری از اطلاعات ، آمار وارقام مرتبط با کسب وکارو تعیین سهم بازار هریک از شرکت ها در حوزه ای که مشغول به فعالیت هستند ،  تبدیل به یکی از مهم ترین توانمندی ها ومزیت های هرشرکت شده است .در این زمینه چون دغدغه شرکت ها برخورداری از چنین اطلاعاتی است ، سایت بیزینس مانیتور ایران با برخورداری از کارشناسان ومتخصصان خبره خود ، وبا به کارگیری  روش های مختلف آماری ، پژوهشی وتحقیقاتی وتحلیل های داده کاوی وبراساس منابع واطلاعات موجود داخلی وخارجی ، اطلاعات وآمار وارقام مربوط به اندازه بازار ، گزارش حضور وتحلیل رفتار رقبای شرکت ها در فضای کسب وکار ایران را استخراج وآنها را در اختیارکارآفرینان قرار می دهد. از این رو روش های تحلیل آماری ، برآورد وتخمین ونیز پیش بینی ها از جمله روش هایی است که در این مبحث کاربرد فراوان داشته ومورد استفاده قرار می گیرند .

طراحی توسط : رامتین بارنجی

کاربران با اخلاق، بهترین پشتوانه برای حفظ امانتداری یک رسانه اند. استفاده از عکسها و مطالب، با ذکر نام مولف و عنوان پایگاه بلا مانع است

Copyright © 2008-2014 businessmonitor.ir . All rights reserved.