گزارش اندازه بازار برنج و حبوبات در ایران

نوع فایل
حجم فایل
تاریخ انتشار
۱۳ بهمن ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
612 بازدید
30,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این گزارش

گزارش اندازه بازار برنج و حبوبات در ایران در ۲ بخش به شرح زیر تهیه و تدوین شده است :

الف)گزارش تحلیلی اندازه بازار برنج و حبوبات در ایران ( فایل pdf)

۱-مقدمه

۲-روش های محاسبه وپاسخگویی به سئوالات تحقیق

۳-نگاهی به سرانه ها واعداد پایه ا ی مورد استفاده در این تحقیق

 • سرانه مصرف
 • پیش بینی اندازه بازار حبوبات به تفکیک
  • اندازه بازارلوبیا
  • اندازه بازارعدس
  • اندازه بازارنخود
  • اندازه بازارلپه
  • اندازه بازارسویا
  • اندازه بازار ماش
  • اندازه بازار ارزن
  • اندازه بازارجو
  • اندازه بازارذرت
 • برآورد اندازه بازارکل حبوبات در ایران

۵-۱ –براساس روش اول ( محاسبه مستقیم براساس سرانه اعلام شده در سایت ها)

۵-۲- برآورد اندازه بازار براساس محاسبات انجام شده در این تحقیق

 • منابع ومآخذ
 • فهرست جداول :

جدول شماره ۱- سرانه مصرف حبوبات درایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۲- سرانه مصرف هریک از حبوبات در ایران

جدول شماره ۳- برآورد اندازه بازار به روش سنارویهای سه گانه قیمتی ومصرف سرانه

جدول شماره ۴- برآوردحداقل، متوسط وحداکثر قیمت وسرانه مصرف لوبیا در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره۵-  سهم انواع لوبیا در مصرف خانوار ایرانی در سنوات مورد بررسی

جدول شماره۶ اندازه بازار ریالی هریک از انواع لوبیا در کشور در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۶- برآوردوپیش بینی (حداقل وحداکثر)  مصرف وقیمت یک کیلوعدس  در سال های مورد بررسی

جدول شماره ۷- سهم استفاده از انواع عدس در کشور

جدول شماره ۸- اندازه بازار انواع عدس در بازار ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۹- برآورد مصرف نخود در سنوات مورد بررسی

جدول شماره۱۰-  سهم استفاده از انواع نخود در کشور

جدول شماره ۱۱- اندازه بازار انواع نخود در بازار ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره۱۲- برآوردوپیش بینی (حداقل وحداکثر)  مصرف وقیمت یک کیلولپه در سال های مورد

جدول شماره ۱۳- برآورد مصرف سرانه وقیمت های وسویا در سنوات مورد بررسی در ایران

جدول شماره ۱۴- برآورد مصرف وقیمت ماش در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۱۶-  سرانه مصرف محصول ارزن در ایران

جدول شماره ۱۸- برآورد سرانه مصرف وقیمت جود در سنوات موردبررسی

جدول شماره ۱۹- برآورد سرانه مصرف وقیمت محصول جو در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۲۰- برآورد سرانه مصرف وقیمت باقلا در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره۲۱- اندازه بازار تناژی بازار حبوبات در ایران

جدول شماره ۲۲- اندازه بازار ریالی وتناژی انواع حبوبات در کشور در سنوات موردبررسی

جدول شماره۲۳- اندازه بازار ریالی وکیلویی انواع حبوبات در کشور براساس ضریب توسعه یافتگی در سال ۱۳۹۷

جدول شماره۲۴- اندازه بازار ریالی وکیلویی انواع حبوبات در کشور براساس ضریب توسعه یافتگی در سال ۱۴۰۳

جدول شماره۲۵-  سهم هریک از مراکز توزیع حبوبات در کشور در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۲۶- سهم تناژی فروش حبوبات در مراکز مصرف در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۲۷- پیش بیینی فروش انواع حبوبات در مراکز توزیع آن در کشور

جدول شماره ۲۸- سرانه مصرف وقیمت متوسط هر کیلو برنج در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۲۹- اندازه بازار ریالی وتناژی برنج در استان های کشور در سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۳۰- اندازه بازار ریالی وتناژی برنج در استان های کشور در سال ۱۴۰۴

جدول شماره ۳۱- مصرف سرانه ریالی برنج براساس سرانه جمعیت در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۳۲- مصرف  برنج در سنوات مورد بررسی در ایران براساس کیلو

جدول شماره ۳۳- سهم هریک از روش های فروش برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۳۴- سهم هریک از بسته های مصرفی برنج در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۳۵- پیش بینی واردات برنج به ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره۳۶-  اطلاعات مربوط به واردات برنج به ایران در سال ۱۳۹۶

جدول شماره ۳۶- سهم هریک از کانال های توزیع برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۳۷- سهم ریالی مراکز توزیع برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۳۹- سهم تناژی مراکز توزیع برنج در کشور

جدول شماره ۴۰- سهم هریک از مراکز مصرف برنج در کشور در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۴۱- تناژ مصرف برنج در هریک از مرکاز مصرف در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۴۲- پیش بینی فروش ریالی برنج در هریک از مراکز مصرف ان در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره۴۳-  سهم فروش مجازی وواقعی محصول برنج در سنوات مورد بررسی در ایران

جدول شماره ۴۴- سهم  فروش ریالی برنج در فضای واقعی ومجازی

جدول شماره ۴۵- سهم فروش تناژی محصول برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

جدول شماره ۴۶- پیش بینی ضریب کشش محصولات جایگزین برنج در سنوات مورد بررسی

جدول شماره۴۷-  سهم ریالی هریک از استان های کشور از نظر فروش برنج در آنهادر سال ۱۳۹۷

جدول شماره ۴۸- سهم ریالی هریک از استان های کشور از نظر فروش برنج در آنهادر سال ۱۴۰۳

 

 • فهرست نمودارها

نمودار شماره ۱- اندازه بازار ریالی حبوبات درایران

نمودارشماره ۲- جمع سرانه مصرف کل حبوبات غیرازجو، ذرت وباقلا

نمودار شماره۳- سرانه مصرف حبوبات در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۴- سرانه مصرف حبوبات در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره ۵- جمع مصرف سرانه حبوبات به اضافه جو، ذرت وباقلا

نمودار شماره ۶- اندازه بازار ریالی محصولات در سنوات مورد بررسی براساس قیمت ومصرف سرانه متوسط

نمودار شماره ۷- اندازه ریالی حبوبات در سال ۱۳۹۷براساس قیمت وسرانه متوسط

نمودار شماره ۸- اندازه ریالی حبوبات در سال ۱۴۰۳براساس قیمت وسرانه متوسط

نمودار شماره ۹- سهم ریالی انواع حبوبات در سال ۱۳۹۷ براساس قیمت ومصرف سرانه

نمودار شماره ۱۰- سهم ریالی انواع حبوبات در سال ۱۴۰۳ براساس قیمت ومصرف سرانه

نمودارشماره ۱۱- سهم سرانه مصرف هریک از محصولات در سال ۱۳۹۷

نمودارشماره۱۲-  سهم سرانه مصرف هریک از محصولات در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره ۱۳- سرانه مصرف لوبیا در کشوردر سال های مورد بررسی

نمودار شماره ۱۴- اندازه بازار ریالی لوبیا به قیمت متوسط در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره۱۵-  سهم انواع لوبیا در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۱۶- سهم انواع لوبیا در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره ۱۷– برآورد اندازه بازار ریالی انواع لوبیا در کشور در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۱۸– برآورد اندازه بازار ریالی انواع لوبیا در کشور در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره۱۹- سهم ریالی حبوبات در سال های مورد بررسی

نمودار شماره۲۰- اندازه بازار ریالی عدس در ایران در سننات مورد بررسی

نمودار شماره۲۱-  فروش ریالی انواع عدس در کشور در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۲۲- فروش ریالی انواع عدس در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره۲۳- سهم مصرف انواع عدس در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۲۴- سهم مصرف انواع عدس در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۲۵- سهم مصرف انواع عدس در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره۲۶-  سهم نخود از نظر سرانه مصرف در کشور در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۲۶- برآورد مصرف سرانه وقیمت های هر کیلو نخود در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۲۷- تغییرات اندازه بازار ریالی نخود در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۲۸- فروش ریالی انواع نخود در کشور در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۲۹- فروش ریالی انواع نخود در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره۳۰- سهم مصرف انواع نخود در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره۳۱-  سهم مصرف انواع نخود در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۳۲- سهم مصرف انواع نخود در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره ۳۳- سهم ریالی لپه در میان سایر حبوبات در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۳۴- برآرود سرانه مصرف وقیمت های لپه در سنوات مورد بررسی درایران

نمودار شماره ۳۵- اندازه بازار ریالی لپه در سنوات موردبررسی

نمودار شماره ۳۶- سهم سویا در میان سایر حبوبات در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۳۷- سرانه مصرف سویا در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره۳۸-  اندازه بازار ریالی سویا در ایران در سنوات موردبررسی

نمودار شماره ۳۹- سهم ریالی ماش در بازار ایران در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۳۹- سرانه مصرف ماش در ایران در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره۴۰-  برآرود اندازه بازار ماش در ایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره۴۱-  برآورد سهم ریالی ارزن در سال ۱۳۹۷

نمودارشماره ۴۲- سرانه مصرف محصول ارزن در ایران

نمودار شماره ۴۳- اندازه ریالی بازار ارزن در ایران در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۴۴- سهم ریالی جود در میان سایر حبوبات در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره۴۵- سرانه مصرف جو درسنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۴۶- برآرود انداز بازار ریالی جود در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره۴۷- سهم ریالی جودر سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۴۸- سرانه مصرف جو در کشور در سنوات موردبررسی

نمودار شماره۴۹- اندازه بازار ریالی محصول جودرکشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۵۰- سهم ریالی باقلا در میان سایر حبوبات در ایران در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۵۱- سرانه مصرف باقلا در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره۵۲- برآورد اندازه بازار ریالی باقلا در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره۵۳- تناژ مصرف حبوبات در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۵۴- اندازه بازار کیلویی انواع حبوبات در کشور در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره۵۵- اندازه بازار کیلویی انواع حبوبات در کشور در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره ۵۶- اندازه بازار ریالی انواع حبوبات در کشور در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۵۷- اندازه بازار کیلویی انواع حبوبات در کشور در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۵۸- اندازه بازار ریالی انواع حبوبات در سال ۱۴۰۳ براساس ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره۵۹- اندازه بازار کیلویی انواع حبوبات در سال ۱۴۰۳ براساس ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره ۶۰ –سهم مراکز توزیع حبوبات در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۶۱- سهم مراکز توزیع حبوبات در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره۶۲– پیش بینی فروش ریالی حبوبات در هریک از مراکز توزیع در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره۶۳- پیش بینی فروش ریالی انواع حبوبات در مراکز توزیع در سال ۱۴۰۳

نمودارشماره۶۴ سرانه مصرف برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۶۵- قیمت متوسط هر کیلو برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۶۶- سهم بسته های برنج در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۶۷- پیش بینی سهم بسته های برنج در سال ۱۴۰۳ در ایران

نمودار شماره ۶۸- پیش بینی سهم بسته های برنج در سنوات مورد بررسی در ایران

نمودار شماره ۶۹- سهم منابع تامین برنج در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۷۰- سهم منابع تامین برنج در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره ۷۱- پیش بینی سهم واردات برنج برنج به کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۷۲- پیش بینی سهم هریک از کشورها در تامین برنج مورد نیاز ایران

نمودار شماره ۷۳- پیش بینی تناژ واردات برنج از هریک از کشورهای مورد بررسی

نمودار۷۴- سهم کشورها در تامین برنج وارداتی ایران در سال ۱۳۹۷

نمودار ۷۵- سهم کشورها در تامین برنج وارداتی ایران در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره ۷۶- سهم هریک از کانال های توزیع برنج در کشور در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۷۷- سهم هریک از کانال های توزیع برنج در کشور در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره ۷۸- سهم ریالی هریک از مراکز توزیع برنج در ایران در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۷۹- سهم ریالی مراکز توزیع برنج در ایران در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره ۸۰- سهم تناژی مراکز توزیع برنج در کشور در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره۸۱-  سهم تناژی مراکز توزیع برنج در کشور در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره۸۲-  سهم تناژی مراکز توزیع برنج در کشور در سال ۱۴۰۳

نمودار شماره ۸۳- سهم مراکز مصرف برنج در ایران  در سال ۱۳۹۷

نمودار شماره ۸۴-  سهم مراکز مصرف برنج در ایران  در سال ۱۴۰۴

نمودار شماره ۸۴- سهم فروش محصول برنج در فضای واقعی ومجازی در ایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۸۵- سهم فروش ریالی فضای مجازی وواقعی فروش برنج در ایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره ۸۶- پیش بینی فروش تناژی محصول برنج در فضای مجازی وواقعی درایران در سنوات مورد بررسی

نمودار شماره۸۷-  پیش بینی ضریب کشش سهم هریک از محصولات جایگزین برنج درکشور

نمودار شماره ۸۸- سهم ریالی استان های کشور در مصرف برنج درسال ۱۳۹۷ با استفاده از ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره ۸۹-  سهم تناژی استان های کشور در مصرف برنج درسال ۱۳۹۷ با استفاده از ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره ۹۰- سهم ریالی استان های کشور در مصرف برنج درسال ۱۴۰۳ با استفاده از ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره ۹۱- سهم تناژی استان های کشور در مصرف برنج درسال ۱۴۰۳ با استفاده از ضریب توسعه یافتگی

نمودار شماره ۹۲- فهرست فرصت های موجود در کسب وکار برنج در ایران

نمودارشماره۹۳-  فهرست تهدیدهای موجوددر کسب وکار برنج در ایران

 

ب) اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به اندازه بازار برنج و حبوبات در ایران ( فایل excel)

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *